1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 03, 2004
Titel

De provinciale toetsing van bestemmingsplan en bedenkingen

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Bestuursorgaan, Gemeenteraad, Toezicht, Bestuurlijk toezicht, Citaat, Herziening
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 31 maart 2004, nr 200400633/1 inzake artikel 1.1 Wm (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Last onder dwangsom jegens de eigenaar van een perceel waarop ca. 50.000 m3 aan afvalstoffen liggen. Het bevoegd gezag (verweerder) is van mening dat sprake is van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

ABRvS 7 april 2004, nr. 200206430/01 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een chemisch bedrijf. Door appellante-vergunninghoudster wordt aangevoerd dat de aanvoer van chloor per trein naar de inrichting buiten de reikwijdte van de Wm valt. De appellerende milieufederatie stelt dat de verg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 april 2004, nr. 200304692/1 (Lith)

Trefwoorden Acceptatie melding voor het realiseren van een overkapping en een aanbouw binnen een agrarisch bedrijf. Appellanten menen dat door de gemelde veranderingen een andere inrichting is ontstaan dan die waarvoor de milieuvergunning is verleend, zodat de melding niet had mogen worden geaccepteerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 april 2004, nr. 200306404/1 (Groesbeek)

Trefwoorden Gedoogverklaring ten aanzien van het houden van kippen. Appellant vindt dat de gedoogtermijn te kort is. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht?
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 april 2004, nr. 200303118/1 ('t Rooth)

Trefwoorden Streekplanaanpassing (middels een concrete beleidsbeslissing) ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande kalksteengroeve ’t Rooth met 17 hectare. De uitbreiding is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, bodembeschermingsgebied, de ecologische hoofdstructuur en nabij een beschermd stads- en dorpsgezicht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 mei 2004, nr. 200307641/1 (Horst aan de Maas)

Trefwoorden Veranderingsvergunning op grond van de Wm voor een varkenshouderij. Appellanten stellen dat de varkenshouderij (locatie 1) tezamen met een andere varkenshouderij (locatie 2) één inrichting vormt in de zin van de Wm.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 18 mei 2004, nr. 2004017242/1 (GS Overijssel)

Trefwoorden Weigering door gedeputeerde staten (GS) om een melding tot wijziging van een inrichting te accepteren. Verweerder acht zich bevoegd om op de melding te beslissen omdat in de inrichting afvalstoffen worden bewerkt. Hij heeft de melding geweigerd omdat de
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 mei 2004, nr. 200302578/1 (GS Overijssel)

Trefwoorden Vergunning krachtens de Wm voor een afvalverwijderingsinrichting. Appellanten voeren aan dat hun bedenkingen ten onrechte niet door verweerder bij zijn besluitvorming zijn betrokken. Verweerder voert aan dat na wijziging en het opnieuw ter inzage leggen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 mei 2004, nr. 200304825/1 (Oirschot)

Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 juni 2004, nr. 200306586/1 (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Met toepassing van artikel 8.24 Wm is de in 1997 verleende revisievergunning voor het racecircuit Zandvoort zodanig gewijzigd dat het aantal dagen waarop de geluidsgrenswaarden niet van toepassing zijn, is uitgebreid van vijf naar twaalf. Deze dagen zijn door verweerder aangeduid als dagen waarop sprake is van uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden (UBO-dagen). Op
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 juni 2004, nr. 200302326/1 (Noord-Brabant)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor Eindhoven Airport. In een vergunningvoorschrift is een afwijkingsregeling opgenomen die inhoudt dat als gevolg van het proefdraaien met vliegtuigen maximaal twaalf keer per jaar een geluidsniveau is toegestaan boven
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 maart 2004. nr. 200302440/1 (GS Limburg)

Trefwoorden Besluit waarbij de acceptatie van een melding tot wijziging van de inrichting is geweigerd. Verweerder meent dat de onderliggende vergunning is komen te vervallen, omdat de (reeds bestaande) loods niet tot de vergunde omvang is vergroot. Ter zitting is door verweerder aangevoerd dat de melding eveneens niet kan worden geaccepteerd
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 juni 2004, nr. 200304011 (Leidschendam-Voorburg)

Trefwoorden Veranderingsvergunning krachtens de Wm voor een hondenpension en veehouderij. Tevens zijn bij hetzelfde besluit de voorschriften van de in 1995 verleende revisievergunning vervallen verklaard en vervangen door nieuwe voorschriften. Appellanten zijn van m
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 juni 2004, nr. 200305226/1 (Zevenhuizen-Moerkapelle)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor het houden van 80.000 vleeskuikens en de aanleg van een mestplaat. In 1982 is vergunning verleend voor het houden van 60.000 vleeskuikens. Appellanten hebben gesteld dat het besluit zich niet verdraagt met de IPPC-r
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 24 maart 2004, nr. 200304639/1, Wester-Koggenland/bestemmingsplan 'Windmolenparken Wester-Koggenland'

Trefwoorden Verweerder heeft bij zijn besluit, waarbij opnieuw is beslist over de goedkeuring van het plandeel waarop de eerdere vernietiging door de Afdeling betrekking had, wederom en in strijd met de op hem ingevolge artikel 28, tweede lid WRO rustende taak, nagelaten op de ingebrachte bedenkingen in te gaan en op basis daarvan een oordeel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 31 maart 2004, nr. 200306297/1 (Aalsmeer/bestemmingsplan 'Nieuw Oosteinde')

Trefwoorden Verweerder heeft in zijn besluit waarbij opnieuw is beslist omtrent de goedkeuring van het plan, wederom onvoldoende gemotiveerd waarom opneming van een persoonsgebonden overgangsrecht voor het gehele plangebied in dit geval gerecht-
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 april 2004, nr. 200302165/1 Skasterlan/bestemmingsplan 'Buitengebied Skasterlan'

Trefwoorden Voor de datum van verzending van de bedenkingen dient te worden uitgegaan van het poststempel op de envelop. Verweerder heeft de envelop waarin de bedenkingen zijn verzonden, niet bewaard. Het niet bewaren van de envelop, met daarop het al dan niet leesbare als bewijs dienende poststempel, is een omstandigheid die niet aan appellanten kan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Afval, Administratief recht, Concentratie, Vergunningverlening, Woning, Aanwijzing, Afvalverbranding, Afvalvervoer
Auteurs redactie

redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 april 2004, nr. 200305502/1 Roermond/vrijstelling ex artikel 19 WRO

Trefwoorden Voor de beoordeling van de vraag of binnen het op de plankaart aangegeven ‘differentiatievlak diverse voorzieningen’ nog ruimte is voor de bouw van een woning, dient weliswaar in beginsel te worden uitgegaan van de vergunde situatie, doch indien de feitelijke situatie inmiddels duurzaam is gaan afwijken van hetgeen ooit is vergund, kan er aanleiding bestaan van dit uitgangspunt af te wijken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 april 2004, nr. 200305713/1 Someren/bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

Trefwoorden De hernieuwde goedkeuring van het voorschrift dat de realisering van een bedrijfswoning bij het kampeerbedrijf uitsluit, is wederom niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust wederom niet op een deugdelijke motivering.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 april 2004, nr. 200304297/1 Gemert-Bakel/bestemmingsplan 'Bakel, Milheeze en De Rips'

Trefwoorden Verweerder heeft, door bij de beoordeling van de in het geding zijnde bestemming te volstaan met de stelling dat uit hetgeen appellanten naar voren hebben gebracht niet is gebleken dat deze bestemming onjuist is, miskend dat hij in het kader van de beoordeling van het plan is gehouden zelfstandig te beoordelen of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 april 2004, nr. 200305009/1 Roermond/vrijstelling ex artikel 19, eerste lid WRO

Trefwoorden Een redelijke wetstoepassing van artikel 28, zevende lid van de WRO brengt met zich dat aan de vernietiging van een besluit omtrent de goedkeuring van een bestemmingsplan geen terugwerkende kracht toekomt. Dit oordeel geldt ook voor de in het desbetreffende bestemmingsplan opgenomen gebruiks- en aan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 april 2004, nr. 200301537/1 Hoogeveen/bestemmingsplan 'Buitenvaart II'

Trefwoorden Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de ontsluitingsproblematiek en de directe behoefte aan een bedrijventerrein moesten leiden tot het standpunt dat de zogeheten oksellocatie niet nader in een milieueffectrapportage behoefde te worden onderzo
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 april 2004, nr. 200306699/1 Berkel en Rodenrijs/bestuursdwang

Trefwoorden Niet valt in te zien dat burgemeester en wethouders een onjuiste toepassing geven aan de in het bestemmingsplan ‘Noordpolder 1984’ opgenomen voorschriften inzake gronden met de bestemming ‘Tuin’ door het parkeren van ten hoogste twee auto’s niet met die b
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 juni 2004, nr. 200206653/1 Waterland/bestemmingsplan 'Ilpendam'

Trefwoorden Gezien de doeleindenomschrijving van de bestemming ‘Tuinen (T)’ moet een verharding ten behoeve van een parkeerplaats voor ten minste vier auto’s en een toegangsweg naar de parkeerplaats daarmee in strijd worden geacht.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 mei 2004, nr. 20030706/1 Moerdijk/wijzigingsplan '1e wijziging bestemmingsplan kern Noordhoek-St. Jozefstraat 13a/15, Noordhoek'

Trefwoorden Een besluit tot de instelling van een dertigkilometerzone is nog niet genomen. Onder deze omstandigheden is niet duidelijk of de geluidhinder vanwege de wegen ter plaatse van de voorziene woning tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft. Ten onrechte is
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 mei 2004, nr. 200303711/1 Haaksbergen/bestemmingsplan 'Markt Passage'

Trefwoorden Een ongeldig planschadebeding in een samenwerkingsovereenkomst behoeft niet te leiden tot vernietiging van het besluit van verweerder. Voor de financiële bijdragen van de gemeente aan het plan moet melding worden gedaan bij de Europese Commissie. Ten tij
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200304742/1 Delft/bestemmingsplan 'Binnenstad'

Trefwoorden Nu de gemeenteraad, noch verweerder bezwaar heeft tegen onbelemmerde voortzetting van het met de bestemming strijdige bestaande gebruik, heeft verweerder in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel gehandeld door aan het desbetreffende plandeel goedkeuring te verlenen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200305190/1 Purmerend/vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO en bouwvergunning

Trefwoorden Als uitgangspunt geldt dat niet ieder bouwplan dat tot gevolg heeft dat een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de veranderde omgeving reeds daarom moet worden aangemerkt als een opzettelijke verontrusting van beschermde diersoorten als bedoeld i
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200305346/1 Rijnwoude/bestemmingsplan 'Tussen Rijn en Rijksweg'

Trefwoorden In twee gevallen wordt overwogen dat de omstandigheid dat niet aannemelijk is dat het gebruik, dat in het plan onder de beschermende werking van het algemene overgangsrecht is gebracht, binnen de planperiode zal worden beëindigd, niet zonder meer een bestemming overeenkomstig het feitelijk gebruik van de desbetreffende gronden rechtvaardigt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 mei 2004, nr. 20030173/1 Smallingerland/bestemmingsplan 'Drachtervaart'

Trefwoorden Voorzien wordt in een jachthaven die slechts één ligplaats kleiner is dan de grens van 100 ligplaatsen voor een milieueffectbeoordeling. Niet duidelijk is geworden hoe voorkomen wordt dat die grens toch zal worden overschreden. Verder is ter zitting geble
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 juni 2004, nrs. 200303896/1, 20030387/1 en 200303898/1 Breda/bestemmingsplannen 'Om de Haenen', 'Nieuwe Dorpsrand en Waterakkers' en 'De Woonakker'/1

Trefwoorden De plannen maken de realisering van drie woonwijken van in totaal ongeveer 2000 woningen mogelijk. De plangebieden grenzen niet aan elkaar. Niettemin is in dit geval sprake van een aaneenge-
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 mei 2004, nr. 200305777/1 Eindhoven/vrijstelling ex artikel 19, tweede lid WRO en bouwvergunning

Trefwoorden Bij de vaststelling van de omvang van het bouwperceel is de actuele situatie bepalend. In beginsel dient te worden uitgegaan van het kadastrale perceel waarop het bouwplan zal worden gerealiseerd. In dit geval zijn de twee kadastrale percelen waarop het , aan te merken als één bouwperceel.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 juni 2004, nr. 200307135/1 Venhuizen/bouwvergunning

Trefwoorden Het fokken van paarden kan worden aangemerkt als uitoefening van een agrarisch bedrijf, zoals omschreven in de planvoorschriften. Het africhten en trainen van paarden zijn activiteiten die in het verlengde van de fokactiviteiten liggen. Zij kunnen daarom ook als passend binnen de agrarische bestemming worden beschouwd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 juni 2004, nr. 200304768/1 Urk/uitwerkingsplan 'het uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO, noordwestelijk deel van het bestemmingsplan "De Staart"'

Trefwoorden Het toepassen van in een bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsregels is een verplichting. Bijzondere omstandigheden kunnen er evenwel toe leiden dat aan deze verplichting kan worden voorbijgegaan.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200400155/1 Roermond/bestemmingsplan '2e wijziging Spickerhoven II '

Trefwoorden Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich dat indien aan een bedenkingengeschrift een gebrek in de ondertekening kleeft, dit bedenkingengeschrift niet om die reden buiten behandeling kan worden gelaten dan nadat de indiener in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 maart 2004, nr. 200304319/1 Lochem/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Het enkele gegeven dat aan een buurtgenoot als uitkomst van een gerechtelijke procedure meer planschadevergoeding is toegekend dan aan appellant, rechtvaardigt niet de conclusie dat aan het besluit waarbij definitief werd beslist op het verzoek van appellant om planschadevergoeding
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 april 2004, nr. 200303701/1 Tilburg/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Verzoekster is in strijd met artikel 7:9 Awb niet in de gelegenheid gesteld te worden gehoord over de in het kader van de bezwaarprocedure, op verzoek van de gemeenteraad, door de SAOZ gegeven toelichting op de door hem gehanteerde werkwijze.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 april 2004, nr. 200306084/1 Millingen aan de Rijn/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisering van een café-restaurant met parkeerterrein mogelijk. Bij de te maken planologische vergelijking dienen de mogelijkheden die dat plan biedt volledig in aanmerking te worden genomen. De aanleg van het parkeer
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 mei 2004, nr. 200305427/1 Jacobswoude/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Voor vergoeding van planschade is het niet noodzakelijk dat sprake is van overschrijding van het normaal maatschappelijk risico.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 mei 2004, nr. 200305793/1 Margraten/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Dat de raad heeft nagelaten, overeenkomstig artikel 30 van de WRO, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, waarbij het Koninklijk Besluit inzake een voorgaand plan in acht wordt genomen, leidt niet tot het oordeel dat het Koninklijk Besluit deel uitmaakt van het voorheen geldende planologische regime en derhalve in de planologische vergelijking had moeten worden betrokken.
Auteurs Redactie

Redactie