Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2017 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Auteurs Mr. Rachid Benhadi

Mr. Rachid Benhadi

  Geen beoordeling van aspect soortenbescherming. Ten onrechte is niet onderzocht of de aangevraagde en vergunde activiteiten een verstoring als bedoeld in de Flora- en faunawet inhouden.

  Een cultuurhistorisch belang is een dwingende reden van openbaar belang.


Marieke Kaajan

  Het Activiteitenbesluit bevat een uitputtende regeling voor wat betreft het ten gehore brengen van onversterkte muziek. Geen toetsing aan de zorgplichtbepaling.

  Bevestiging melding op grond van Regeling PAS is geen besluit in de zin van de Awb.

  Effecten lichtuitstraling op helderheid van de hemel zijn niet gemeten of berekend.

  Verlaging maximumsnelheid leidt tot wezenlijke verbetering woon- en leefklimaat.

  Geen onlosmakelijk verband tussen houden van dieren en uitrijden van mest.


Marieke Kaajan

  Op grond van minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen dienen scherpere emissiegrenswaarden te worden gesteld dan de waarde in het BREF die volgens verweerder overeenkomt met de best beschikbare technieken (bbt).

  Verweerder heeft in redelijkheid aansluiting gezocht bij de standaardgeluidnormen in het Activiteitenbesluit. Hogere waarden dan de standaardgeluidsnormen van het Activiteitenbesluit zijn in redelijkheid aanvaardbaar indien niet op korte termijn een meer geschikte, alternatieve locatie voorhanden is.


Hans Paul Nijhoff

  Het college is bevoegd om een vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Geen strijd met Notificatierichtlijn of UNESCO-Verdrag.

  Exceptieve toetsing beheersverordening. Onverbindendheid. Feitelijk bestaand gebruik. Nog niet eerder toegestaan gebruik. Overgangsrecht.

  Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Schipholparkeren. Stedelijk ontwikkelingsproject. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling.

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Omgevingsvergunning van rechtswege. Bezwaar gedeputeerde staten. Aan een bestuursorgaan toevertrouwd belang.

  Toepassing beleidsregels. Beoordeling gevolgen. Bijzondere omstandigheden.


Tycho Lam

  Supermarkt. Relativiteitsbeginsel ten aanzien van beroep op archeologische waarden en ongeoorloofde staatssteun. Voorwaardelijke verplichting.

  Parkeernormen. Beroepen of bedrijven aan huis. Verwijzing naar parkeerbeleid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Binnenplanse afwijkingsregeling of buitenplanse kruimelgevallenregeling.

  Aantal parkeerplaatsen. Loopafstand. Afwijken van Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen.

  Verlening twee omgevingsvergunningen. Toepassing Bor. Wijzigingen van ondergeschikte aard. Begrip draagconstructie. Verplaatsing kolom.

  Normaal maatschappelijk risico. Drempel 5%.


Berthy van den Broek

  Normaal maatschappelijk risico gerelateerd aan juridische entiteit.

  Normaal maatschappelijk risico, vaste drempel en/of korting op het schadebedrag.

  Voorzienbaarheid. Publicatie.

  Schade kan meer dan één oorzaak hebben.

  Voorzienbaarheid op grond van binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid.

  Objectivering geurhinder.