Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2017 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Geautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht

Auteurs Mr. Rachid Benhadi

Mr. Rachid Benhadi

  Voorzieningen ten behoeve van nazorg voormalige stortplaats vormen geen inrichting WMB.

  Officier van justitie is niet-ontvankelijk omdat hij niet rechtstreeks is betrokken bij een aan hem toevertrouwd belang.

  Geen aanleiding tot intrekking omgevingsvergunning nu niet is gebleken van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de best beschikbare technieken. Verweerder was bevoegd tot intrekking van de vergunning omdat destijds niet is gecontroleerd of de inrichting past in het bestemmingsplan.

  Bevel tot vervolging met last tot nader onderzoek ter zake van vernieling of beschadiging van gebouwen als gevolg van gaswinning, voor zover daarvan levensgevaar te duchten is.

  Intrekkingsbevoegdheden kunnen als voorschriften aan de vergunning worden verbonden.


Marieke Kaajan

  Herformulering van eisen te stellen aan besluit tot invordering dwangsom.

  De beslissing om een deskundige te benoemen behelst een discretionaire bevoegdheid van de rechtbank. Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op geuremissies nu het gaat om een IPPC-installatie waarop een BREF met BBT-conclusies van toepassing is.


Hans Paul Nijhoff

  Termijn ontgrondingsvergunning is geëxpireerd zodat de geldigheidsduur niet kan worden verlengd.

  Artikel 2.15 Activiteitenbesluit bevat een uitputtende regeling ten aanzien van het aspect energie. Geen bevoegdheid tot stellen maatwerkvoorschriften omtrent energiebesparing.

  Hotelmatig gebruik van woonruimte. Strijd met bestemmingsplan. Overschrijding 60 dagenregeling.

  Kruimelgevallenregeling. Wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject. M.e.r. Winkelgebouw.

  Hotel-restaurant. Ondergeschikte wijzigingen bouwplan. Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Geen geringe verschillen tussen de planologische regeling in het bestemmingsplan en de beheersverordening. Beheersverordening onverbindend.

  Ladder duurzame verstedelijking. Onbenutte uitwerkingsplichten. Exploitatieplan. Kosten werken en werkzaamheden.

  Tijdelijke losvoorziening. Kruimelregeling. Relativiteitsbeginsel.


Robin Aerts

Lianne Barnhoorn

  Bouwen en wijzigingen monument. Reclame achter ramen. banieren en lichtlijnen aan gevel. Omgevingsvergunning. Beleidsregels. Bouwwerk.

  Hotelfunctie. Vergunningverlening in strijd met eigen beleid.

  Weigeren van hotelfunctie. Gemeentelijk beleid. Vertrouwensbeginsel. Vooringenomenheid.

  Experimenteel karakter bestemmingsplan. Uitnodigingsplanologie. Voortzetting bestaand gebruik. Afwijkingsmogelijkheden. Programma. Begrip erf.


Tycho Lam

  Overzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Indienen van nieuwe beroepsgronden. Inschakeling StAB. Goede procesorde.

  Voorzienbaarheid natschade op grond van onderhoudsplan.

  Met ‘kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwen’ is de maximale bouwhoogte gegeven.

  Publicatie niet concreet genoeg, geen onderzoeksplicht aspirant-koper.

  Afstandsvereiste Wet stankemissie staat voorzienbaarheid niet in de weg.


Berthy van den Broek

  Voorzienbaarheid nu oude bestemmingsplan geen regels omtrent maximale afmetingen bevatte.

  Vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.