13882066_covr
Rss

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open ‘Ik was blij dat ik die man een hand heb kunnen geven’

Over veroorzakers van letsel en hun relationele belangen in de civiele letselschadepraktijk

Trefwoorden immateriële belangen, slachtoffer-veroorzakercontact, excuses, erkenning
Auteurs Mr. dr. F.M. Ruitenbeek-Bart
SamenvattingAuteursinformatie

  Lange tijd kende de letselschadepraktijk een vrij eenzijdige focus op de financiële en juridische aspecten van letsel. Mede onder invloed van empirisch onderzoek naar de persoonlijke ervaringen van slachtoffers in de letselschadepraktijk hebben in de afgelopen decennia de niet-financiële behoeften van letselschadeslachtoffers aan aandacht en importantie gewonnen. In deze ontwikkelingen is tot op heden amper aandacht uitgegaan naar de persoonlijke ervaringen van veroorzakers van letsel. Het proefschrift van de auteur En de veroorzaker dan? zet hun ervaringen in het licht. De kern van het promotieonderzoek is een interviewstudie met wegens letselveroorzaking aangesproken zorgverleners en verkeersdeelnemers. Deze bijdrage beschrijft de daaruit gebleken immateriële belangen die aan veroorzakerzijde kunnen leven, en relateert deze aan de reeds bekende immateriële behoeften van letselschadeslachtoffers. De bijdrage sluit af met een oproep tot meer aandacht voor het veroorzakerperspectief, ook in praktijkinitiatieven die gericht zijn op het bevorderen van slachtoffer-veroorzakercontact.


Mr. dr. F.M. Ruitenbeek-Bart
Mr. dr. F.M. Ruitenbeek-Bart is universitair docent aan Erasmus School of Law, departement Law & Business. Zij promoveerde op 26 mei 2023 cum laude op een onderzoek naar de persoonlijke ervaringen van letselveroorzakers.
Artikel

‘Landmark, don’t eyeball’: aansprakelijkheid voor schouderletsel door onjuiste toediening van een vaccin (SIRVA)

Trefwoorden vaccinatieschade, protocol, GBO, medische aansprakelijkheid, geneeskundige behandelingsovereenkomst
Auteurs Mr. drs. I. Haazen
SamenvattingAuteursinformatie

  Met het groeiende aantal vaccinaties door de recente massavaccinatiecampagnes blijkt het risico op schouderletsel door een onjuiste injectietechniek (‘SIRVA’) toegenomen. Niet correct vaccineren kan tot aansprakelijkheid van de toediener leiden. Hoe een vaccin veilig wordt toegediend, is geregeld in protocollen. Deze dienen voor de rechter als toetsingsinstrument ingeval een patiënt schade heeft opgelopen door een vaccinatie. De auteur onderzoekt of de vaccinatieprotocollen in Nederland onderling overeenstemmen en of deze overeenkomen met de internationale standaarden. Zij beoogt alertheid te creëren op SIRVA en adviseert de medische beroepsgroep te bekijken of er aanleiding is tot herziening van deze protocollen.


Mr. drs. I. Haazen
Mr. drs. I. Haazen is docent bij de sectie Burgerlijk recht van de Radboud Universiteit en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.
Artikel

Verlies van vrije tijd: ‘tijd is geld’ of onstoffelijk nadeel?

Trefwoorden artikel 6:96 BW, artikel 6:95 BW, artikel 6:97 BW, immateriële schade, vermogensschade
Auteurs Mr. H.P. Verdam
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur bespreekt in dit artikel de literatuur en rechtspraak ten aanzien van de vergoeding van het verlies van (vrije) tijd als schade. Aan de hand daarvan betoogt zij dat het huidige recht geen basis biedt voor een concrete vergoeding van verloren ‘uren’ en dat een dergelijke benadering praktisch gezien ook weinig wenselijk zou zijn.


Mr. H.P. Verdam
Mr. H.P. Verdam is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.
Jurisprudentie

Dubbele kwetsbaarheid & seksueel misbruik: alle pijlen op jeugdbeschermingsautoriteiten

EHRM 3 november 2022, ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD005922712 (Loste/Frankrijk)

Trefwoorden overheidsaansprakelijkheidsrecht, EVRM, positieve verplichting, schadevergoeding, jeugdbescherming
Auteurs Mr. dr. drs. E.C. Gijselaar
SamenvattingAuteursinformatie

  Beschreven wordt welke maatregelen de staat moet treffen om een uit huis geplaatste minderjarige te beschermen tegen seksueel misbruik. Nieuw is de verplichting om te voorzien in effectieve mechanismen voor detectie en rapportage. Naar verwachting kunnen de verantwoordelijke autoriteiten zich niet verschuilen achter een tekort aan financiële middelen die hun ten dienste staan voor het inrichten van een systeem als dusdanig. Uit eerdere rechtspraak van het EHRM volgt dat de direct getroffene bij schending van artikel 3 EVRM aanspraak moet kunnen maken op vergoeding van immateriële schade. Betoogd wordt dat het Nederlandse recht voldoende mogelijkheden biedt om dergelijke schade te vergoeden.


Mr. dr. drs. E.C. Gijselaar
Mr. dr. drs. E.C. Gijselaar is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.
Jurisprudentie

Middelen en bijstand, een nieuwe koers

CRvB 25 april 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:909

Trefwoorden smartengeld, blijvend letsel, immateriële schade, bijstand
Auteurs Mr. dr. M.F. Vermaat
SamenvattingAuteursinformatie

  Bespreking van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), waarin de CRvB oordeelt dat de vergoeding van immateriële schade in geval van blijvend letsel in beginsel bedoeld is voor het resterende deel van het leven van de betrokkene. Dat betekent weer dat de vergoeding toegerekend moet worden aan die volledige periode (= de rest van het leven). De CRvB deelt het smartengeldbedrag door de statistische eindleeftijd minus de leeftijd ten tijde van het ongeval. Dat komt neer op € 125 per maand, en dat is aldus de CRvB niet een zodanig bedrag dat het geheel vrijlaten daarvan uit het oogpunt van bijstandverlening onverantwoord is.


Mr. dr. M.F. Vermaat
Mr. dr. M.F. Vermaat is advocaat-partner bij Van der Woude De Graaf Advocaten te Amsterdam.
Jurisprudentie

De hardheidsclausule van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1845

Trefwoorden tegemoetkoming, slachtoffer, geweldsmisdrijf, SGM, ernstig letsel
Auteurs Mr. L.A.J. Kock
SamenvattingAuteursinformatie

  Op 10 mei 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over de hardheidsclausule (art. 8 lid 1) in de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Aan de hand van gesignaleerde knelpunten inzake de Wet schadefonds geweldsmisdrijven en het oordeel van de Afdeling van 10 mei 2023 wordt bekeken hoe de commissie voor toekomstige gevallen invulling aan de hardheidsclausule kan geven, en indien de hardheidsclausule van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven geen oplossing biedt voor de gesignaleerde knelpunten, hoe deze dan opgelost dienen te worden.


Mr. L.A.J. Kock
Mr. L.A.J. Kock is juridisch medewerker bij Dolderman Letselschade Advocaten te Utrecht.