Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Ambtshalve toepassing van het Weens Koopverdrag en de reikwijdte van het dwalingsleerstuk

Trefwoorden toepasselijk recht, wilsgebreken, wijzigingsbevoegdheid, uitleg, totstandkoming
Auteurs Prof. mr. P.S. Bakker
SamenvattingAuteursinformatie

    In het arrest HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:313, NJ 2023/96 (Aswebo/Jura) komen twee interessante kwesties aan bod. De eerste gaat over de vraag wanneer de rechter (niet) ambtshalve tot toepassing van het Weens Koopverdrag mag komen. De tweede kwestie betreft de reikwijdte van het dwalingsleerstuk. Beide thema’s vinden in dit artikel beknopt behandeling.


Prof. mr. P.S. Bakker
Prof. mr. P.S. Bakker is raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Rechtspraak aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens verbonden aan de VU Amsterdam.
Artikel

Wanneer experts zelf onderwerp van onderzoek zijn

Aansprakelijkheid van gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigen

Trefwoorden beroepsaansprakelijkheid, deskundigenbericht, expertiserapport, deskundige, zorgplicht
Auteurs Mr. S.M. Bordewijk en Mr. S. Colsen
SamenvattingAuteursinformatie

    De gerechtelijke of gezamenlijk aangezochte deskundige dient zijn taak onpartijdig en naar beste weten te volbrengen en te handelen als een redelijk handelend en redelijk bekwaam deskundige. De partijdeskundige mag in beginsel afgaan op door opdrachtgevers verschafte informatie en is niet verplicht hoor en wederhoor toe te passen.


Mr. S.M. Bordewijk
Mr. S.M. Bordewijk is advocaat bij WIJ Advocaten te Amsterdam.

Mr. S. Colsen
Mr. S. Colsen is advocaat bij WIJ Advocaten te Amsterdam.
Artikel

De uitingsvrijheid van de advocaat

Trefwoorden vrijheid, betamelijkheidsnorm, partijdigheid, civiel recht, tuchtrecht
Auteurs Mr. H.C. Bijleveld
SamenvattingAuteursinformatie

    Het artikel gaat over de uitingsvrijheid van een advocaat, zowel vanuit tuchtrechtelijk als civielrechtelijk perspectief. De conclusie is dat aan een advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn client te behartigen, ook als daardoor een derde in diens eer en goede naam wordt aangetast.


Mr. H.C. Bijleveld
Mr. H.C. Bijleveld is advocaat bij Pact advocaten te Amsterdam.
Artikel

Het bepalen van de omvang van een elektronisch communicatienetwerk

Van wie is de kabelgoot?

Trefwoorden artikel 5:20 lid 2 BW, Telecommunicatiewet, netwerk, afbakening, natrekking
Auteurs Mr. G. Noordeloos
SamenvattingAuteursinformatie

    De afbakening van een ‘net’ in de zin van art. 5:20 lid 2 BW leidt in de literatuur en de praktijk tot veel discussie. Aan de hand van de vraag wie gerechtigd is tot een kabelgoot bij een glasvezelnetwerk, behandelt de auteur de omvang van een elektronisch communicatienetwerk in de zin van de Telecommunicatiewet.


Mr. G. Noordeloos
Mr. G. Noordeloos is onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij de afdeling Civiel recht van de Universiteit Leiden en voormalig kandidaat-notaris te Amsterdam.