15701247_covr
Rss

Onderneming en Financiering

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen

C. de Groot
Mr. C. (Cees) de Groot is werkzaam bij de afdeling Ondernemingsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
Wetenschap

Wet bescherming klokkenluiders nader beschouwd

Trefwoorden Klokkenluider, Melder, Misstand, Ontslagbescherming, Zwijgbeding
Auteurs H. Koster
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 18 februari 2023 is de Wet Huis voor klokkenluiders gewijzigd en tevens van naam veranderd. De herziene wet kan worden aangehaald als Wet bescherming klokkenluiders. Door deze wet implementeert de Nederlandse wetgever de Europese klokkenluidersrichtlijn. In dit artikel bespreekt de auteur deze herziene wettelijke regeling.


H. Koster
Prof. mr. H. (Harold) Koster is als hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) van de Universiteit Leiden.
Wetenschap

De ‘woke’ wetgever – genderevenwicht in de top van het bedrijfsleven?

Trefwoorden Richtlijn (EU) 2022/2381, ingroeiquotum, streefcijferregeling, genderdiversiteit, streefcijfers
Auteurs A. Retsjkina
SamenvattingAuteursinformatie

    Met ingang van 1 januari 2022 zijn het ingroeiquotum en de streefcijferregeling geïntroduceerd in het Burgerlijk Wetboek. De wetgever hoopt hiermee een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Na een uiteenzetting van de streefcijferregeling, het ingroeiquotum en Richtlijn (EU) 2022/2381 inzake het genderevenwicht bij beursgenoteerde ondernemingen, zal worden gekeken naar de uitwerking van deze nieuwe wetgeving in de praktijk. Hieruit zal blijken dat het ingroeiquotum al bepaalde resultaten lijkt te boeken, maar dat er zeker nog een slag valt te maken op het gebied van gender­evenwicht in de top van het bedrijfsleven.


A. Retsjkina
Mr. A. (Angélica) Retsjkina is advocaat bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam.
Wetenschap

De invloed van het Aarhus Verdrag op de WAMCA

Trefwoorden ontvankelijkheid, milieubescherming, collectieve actie, klimaat, representativiteit
Auteurs F.M. Peters, D.R. Brouwer en N.C. Nilwik
SamenvattingAuteursinformatie

    Sinds 2020 geldt het WAMCA-regime voor collectieve en algemeen belangacties. Rechters kunnen ontvankelijkheid van belangenorganisaties sindsdien strenger toetsen. Tezelfdertijd lijkt de burgerlijke rechter vaker te worden aangezocht voor beoordeling van maatschappelijke kwesties. Centraal in deze bijdrage stellen de auteurs de vraag hoe een strenger ontvankelijkheidsregime zich verhoudt tot het Aarhus Verdrag uit 1998, dat toegang tot het recht voor milieuorganisaties beoogt te beschermen. Op grond van dat verdrag en jurisprudentie- en literatuur­onderzoek wordt toegelicht dat de ­WAMCA niet geheel en niet streng mag worden toegepast op milieuorganisaties. De auteurs betogen dat het wenselijk is door wetswijziging de WAMCA in lijn te brengen met dit verdrag.


F.M. Peters
Mr. F.M. (Frank) Peters is advocaat bij bureau Brandeis te Amsterdam.

D.R. Brouwer
Mr. D.R. (Daniëlle) Brouwer is advocaat bij bureau Brandeis te Amsterdam.

N.C. Nilwik
N.C. (Nikki) Nilwik is paralegal bij bureau Brandeis te Amsterdam.
Wetenschap en praktijk

Access_open Winstuitkering in de zorg

Een overzicht van enkele juridische ontwikkelingen op het gebied van winstuitkering in de zorg

Trefwoorden Onderaannemer, Dividenduitkering, Lege huls, Private equity, Wtza toezicht, Wibz
Auteurs D. Hooft Graafland en A.M.L. de Boer
SamenvattingAuteursinformatie

    De discussie over de toelaatbaarheid van winstuitkering in het Nederlandse zorgstelsel is van alle tijden. Dit artikel beschrijft de historie van het huidige wettelijke winstuitkeringsverbod en de daarvan uitgezonderde categorieën van zorginstellingen. Ook vormen van toegestane winstuitkering door intramurale zorgaanbieders (onderaanneming) passeren de revue, evenals de invloed van recente wetswijzigingen (Wtza en WTZi), de lege huls-constructie en de positieve effecten van winstuitkering. De auteurs trekken de juridische houdbaarheid van het wettelijke winstuitkeringsverbod in twijfel, en stellen het onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg in relatie tot het huidige verbod en de daarvan uitgezonderde categorieën ter discussie. Ter voorkoming van onnodig gekunstelde constructies en ter bevordering van de transparantie ligt het voor de hand het wettelijke verbod op winstuitkering op te heffen en winstuitkering uitsluitend te reguleren voor deelsectoren waarin excessen plaatsvinden, mits de voor die deelsectoren te introduceren voorwaarden (zoals aangekondigd met het wetsvoorstel Wibz) noodzakelijk en aantoonbaar proportioneel zijn.


D. Hooft Graafland
Mr. D. (Dieuwke) Hooft Graafland is advocaat in het Life Sciences & Healthcare Team bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam.

A.M.L. de Boer
Mr. A.M.L. (Anouk) de Boer is advocaat in het Life Sciences & Healthcare Team bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam.