Bsb_cover
Rss

Boom Strafblad

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Burger en strafrecht: een multidimensionale en onlosmakelijke verbintenis

Trefwoorden Burger, Strafrecht, Samenleving, Strafrechtspleging, Kroongetuige
Auteurs prof. mr. J.H. (Jan) Crijns en prof. mr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit themanummer beogen wij de positie van de burger in het strafrecht vanuit meerdere perspectieven te belichten. Hierbij beperken wij ons niet tot de processuele rollen die de burger in het strafproces kan vervullen, zoals die van verdachte, slachtoffer of getuige, maar besteden wij ook aandacht aan het bredere perspectief van de ‘gewone’ burger en de verhouding tussen het strafrecht en de samenleving.


prof. mr. J.H. (Jan) Crijns
Jan Crijns is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de redactie van Boom Strafblad.

prof. mr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin
Marianne Hirsch Ballin is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat bij Pels Rijcken en lid van de redactie van Boom Strafblad.
Artikel

Access_open De bescherming van algoritmische groepen bij profilering en datagedreven politiewerk

Van individuele naar group privacy?

Trefwoorden Algoritmische groepen, Group privacy, Profilering, Datagedreven politiewerk
Auteurs prof. mr. dr. B.W. (Bart) Schermer en dr. M. (Maša) Galič
SamenvattingAuteursinformatie

  De beschikbaarheid van grote hoeveelheden gegevens en de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie heeft ervoor gezorgd dat het werk van de politie steeds meer ‘informatiegestuurd’ en ‘datagedreven’ is. In deze bijdrage verkennen wij de bescherming van individuen en meer in het bijzonder algoritmische groepen bij de toepassing van profilering. Allereerst bespreken we de ontwikkeling en het gebruik van profilering binnen de politie. Vervolgens bekijken wij het wettelijk kader voor profilering en beschrijven wij waarom dit kader onvoldoende bescherming biedt voor de rechten en vrijheden van burgers. Ten slotte doen wij enkele suggesties voor verbetering van het huidige juridische kader. Daarbij staat het concept group privacy centraal


prof. mr. dr. B.W. (Bart) Schermer
Bart Schermer is hoogleraar Privacy & Cybercrime bij eLaw-Centrum voor Recht en Digitale technologie.

dr. M. (Maša) Galič
Maša Galič is universitair docent privacy en strafprocesrecht bij Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Waar zijn de menselijke belangen gebleven?

Hoe de strafvorderlijke belangenafweging zich afkeerde van de maatschappelijke realiteit en waarom dat in de vroegsporing een probleem is

Trefwoorden Strafprocesrecht, Strafvorderlijk legaliteitsbeginsel, Opsporing, Rechtsvorming, Democratische rechtsstaat
Auteurs mr. A. (Abhijit) Das
SamenvattingAuteursinformatie

  Het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel dwingt er in een democratische rechtsstaat toe ook de vraag onder ogen te zien of het strafvorderlijke handelen gefundeerd is op een evenwichtige belangenafweging. Dat is weliswaar de eindverantwoordelijkheid van de wetgever, maar alle strafrechtjuristen kunnen een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van die verantwoordelijkheid. Bestaat in het strafvorderlijke discours slechts aandacht voor de rechtmatigheid van het strafvorderlijke handelen, dan komt de legitimiteit van het strafprocesrecht onder druk te staan. Dat lijkt binnen de vroegsporing het geval te zijn.


mr. A. (Abhijit) Das
Abhijit Das is programmadirecteur bij Stichting Democratie en Media en buitenpromovendus bij de Afdeling Strafrecht en Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Column

Opiumwet en naleving

Wat we van burgers mogen verwachten

Trefwoorden Drugsbeleid, Drugsconsumenten, Kloof tussen Opiumwet en naleving, Morele ambiguïteit, Maatschappelijk gesprek over drugs
Auteurs prof. J.C.J. (Hans) Boutellier
SamenvattingAuteursinformatie

  Nederland heeft een serieus drugsprobleem. Tussen de (opium)wet en de naleving daarvan groeide een enorme drugseconomie en een navenant handhavingsapparaat. Wat valt er van burgers te verwachten? Er zijn drie hoofdgroepen: consumenten, onverschilligen en betrokkenen. Een moreel appel op gebruikers gaat niet helpen. Er is behoefte aan open gesprekken tussen professionele belanghebbenden (van dancefestivalorganisatoren tot officieren van Justitie). Het kan op termijn leiden tot gevarieerde beleidsregimes afhankelijk van soort en gebruik.


prof. J.C.J. (Hans) Boutellier
Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie en veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is expert op het terrein van ‘veiligheid en samenleving’ en schreef onder andere A Criminology of Moral Order (Bristol University Press, 2019).
Artikel

Denken als een boef om slimmer te zijn dan een boef

Een verkenning van de knelpunten bij een eventuele ‘verbreding’ van de kroongetuigenregeling

Trefwoorden Kroongetuigenregeling, Kroongetuige, Artikel 2 EVRM, Opsporingsmethoden, Regelgeving
Auteurs mr. B. (Bram) Groothoff, mr. T.I. (Tess) Castelijn en I. (Imane) Bourahtouf
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage wordt de voorgestelde ‘verbetering’ van de kroongetuigenregeling verkend. Allereerst komt de verhouding van een de verbreding en daarmee mogelijk een grotere toestroom van het aantal kroongetuigen met de verplichtingen van artikel 2 EVRM aan bod. Vervolgens wordt het theoretische kader geschetst waaruit enkele aandachtspunten volgen voor de inrichting van ingrijpende opsporingsmethoden in het algemeen en de kroongetuigenregeling in het bijzonder. Hierna volgt een analyse van het voorstel van de minister aan de hand van de volgende aandachtspunten: de beoogde resultaten, de explicitering van de morele prijs en het waken voor tegenstrijdige regelgeving.


mr. B. (Bram) Groothoff
Bram Groothoff is docent/onderzoeker straf(proces)recht aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is hij bezig met een proefschrift waarin de verhouding van ingrijpende opsporingsmethoden met de notie van integere opsporing wordt verkend.

mr. T.I. (Tess) Castelijn
Tess Castelijn is docent straf(proces)recht aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

I. (Imane) Bourahtouf
Imane Bourathouf is derdejaars bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Het slachtoffer en de maatregel tbs

De invloed van de uitbreiding van slachtofferrechten op resocialisatie en herstel

Trefwoorden Resocialisatie, Herstel, Wet uitbreiding slachtofferrechten, Forensische psychiatrie, Tbs-maatregel
Auteurs mr. drs. M. (Mieke) Knoppers en mr. dr. L. (Lydia) Dalhuisen
SamenvattingAuteursinformatie

  Met de invoering van de Wet straffen en beschermen en de Wet uitbreiding slachtofferrechten hebben slachtoffers extra mogelijkheden gekregen om hun beschermingsbehoeften kenbaar te maken wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling van de dader in het geding is. In dit artikel staat de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel centraal. Specifiek wordt gekeken naar het effect van de nieuwe wetgeving op zowel het slachtoffer als de tbs-gestelde, gelet op de schijnbare tegenstelling tussen slachtofferrechten en veiligheid van slachtoffers en de resocialisatie van de dader.


mr. drs. M. (Mieke) Knoppers
Mieke Knoppers is docent Strafrecht en Forensische psychiatrie aan de Universiteit Utrecht

mr. dr. L. (Lydia) Dalhuisen
Lydia Dalhuisen is universitair docent Forensische psychiatrie aan de Universiteit Utrecht.