1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 02, 2005
Artikel

Afvalstof-Grondstof

Trefwoorden Sinds de arresten van het Hof van Justitie EG (het Hof) van 15 juni 2000 en de reactie daarop in de literatuur is een nieuwe reeks uitspraken verschenen van het Hof en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) die meer duidelijkheid
Auteurs Meulen, T. van der en Flietsta, Y.

Meulen, T. van der

Flietsta, Y.
Jurisprudentie

ABRvS 12 januari 2005 nr. 200402554/1 inzake art. 4, eerste lid EG-richtlijn 79/409 (Vogelrichtlijn) en art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (West Maas en Waal)

Trefwoorden Verweerder heeft ten onrechte nagelaten onderzoek te doen naar de gevolgen van de ammoniakemissie- en depositie voor het op 1650 meter afstand gelegen natuurgebied.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 januari 2005 nr. 200401847/1 inzake art. 8.10 en art. 8.11 Wm en de Luchtvaartwet (Bernheze)

Trefwoorden Geluidsbelasting van vliegbewegingen moet in dit geval via Wet milieubeheer worden geregeld; minst belastende vliegroutes zijn ten onrechte niet onderzocht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 7 februari 2005 nr. 200409578/2 inzake art. 8.4 Wm, bijlage I, categorie 28.3, onder c Ivb en bijlage I, categorie 28.1, onder c Ivb (GS Friesland)

Trefwoorden Voor toepassen van gevaarlijke afvalstoffen in een geluidswal is een vergunning krachtens de Wm vereist.
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

Vz ABRvS 8 februari 2005 nr. 200500197/2 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (Brummen)

Trefwoorden Aparte rechtspersonen die behoren tot dezelfde groep van bedrijven die centraal worden aangestuurd, kunnen één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer vormen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 februari 2005 nr. 200308170/1 inzake art. 1.1, tweede lid, aanhef en onder b Wm en art. 8.13 Wm (Helmond)

Trefwoorden In milieuvergunning kunnen verplichtingen worden opgenomen over het stimuleren van bepaalde vervoersvormen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 februari 2005 nr. 200405894/1 inzake art. 8.2 Wm en bijlage I, categorie 28.4, onder f Ivb (GS Limburg)

Trefwoorden De oprichting van grondwallen met afvalstoffen is geen (zelfstandige) inrichting nu het gaat om eenmalige toepassing van afvalstoffen.
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

Vz ABRvS 16 februari 2005 nrs. 200401481/1 en 200401481/2 inzake art. 8.20, eerste lid Wm (GS Gelderland)

Trefwoorden Eigendom perceel brengt niet zonder meer mee dat eigenares rechtsopvolger is van de vergunning; niet aangevraagde en vergunde activiteit is geen kwestie van handhaving indien deze activiteit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 maart 2005 nr. 200402711/1 inzake art. 39 Wbb, art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 10 EG-Verdrag (Den Haag)

Trefwoorden Habitatrichtlijn is van toepassing op besluit tot instemming saneringsplan bodemverontreiniging; optreden van significante effecten op nabijgelegen speciale beschermingszone is niet uit te sluiten.
Auteurs Boers, P.A

Boers, P.A
Jurisprudentie

ABRvS 2 maart 2005 nr. 200404717/1 inzake EG-richtlijn 96/61 (IPPC), art. 8.2 Wm en bijlage I, categorie 28.4, aanhef en onder a, sub 6 Ivb (Tubbergen)

Trefwoorden IPPC-bezwaar kan niet eerst ter zitting worden aangevoerd; brijvoer is beoogd product en (mede) om die reden geen afvalstof.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 2 maart 2005 nr. 200500864/1 inzake art. 8.19, tweede lid Wm (Sliedrecht)

Trefwoorden Melding van uitbreiding werktijden kan in beginsel worden toegestaan.
Auteurs Jongma, M.

Jongma, M.
Jurisprudentie

ABRvS 22 maart 2005 nr. 200402102/1 inzake art. 13.7 Wm en art. 41 Wgh (GS Gelderland)

Trefwoorden Aanhoudingsplicht vergunningaanvraag nu sprake is van een zoneringsituatie als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder; wetsuitleg artikel 13.7 Wet milieubeheer.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 maart 2005 nr. 200407882/1 inzake art. 10.2 Wm en art. 5:32 Awb (Jacobswoude)

Trefwoorden Ondanks dat appellante de verontreinigde grond niet zelf op de bodem heeft gebracht, is zij aan te merken als overtreder.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005 nr. 200401926/1 inzake art. 1.1, tweede lid, aanhef en onder b Wm en art. 8.11, derde lid Wm (GS Overijssel)

Trefwoorden In een Wm-vergunning kunnen voorschriften ter bescherming van de gemeentelijke riolering worden gesteld.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005 nrs. 200407661/1 en 200408521/1 inzake art. 3:4 Awb (Sluis)

Trefwoorden Met (expliciet) gedogen dient het bevoegd gezag nog terughoudender te zijn dan met het weigeren om te handhaven; i.c. geen reden om te gedogen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 30 maart 2005 nr. 200501676/1 inzake art. 18.12 Wm, art. 5:21Awb en art. 5:32 Awb (GS Overijssel)

Trefwoorden Vergunningen zijn terecht ingetrokken; gelet op o.a. de onvoldoende coöperatieve houding van verzoekster in het verleden was verweerder tevens bevoegd om preventieve handhavingsbesluiten te nemen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRvS 29 december 2004 nr. 200403380/1 (minister LNV); ABRvS 5 januari 2005 nr. 200400393/1 (Sittard-Geleen); ABRvS 12 januari 2005 nr. 200402756/1 (minister LNV); ABRvS 12 januari 2005 nr. 200403463/1 (Zeewolde); Vz ABRvS 13 januari 2005 nr. 200410173/1
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 19 januari 2005, nr. 200308242/1, Haarlem/uitwerkingsplan ‘Raaks’

Trefwoorden Het plan biedt de eigenaren en gebruikers onvoldoende duidelijkheid of voor een bepaald bouwvoornemen een bouwvergunning kan worden verleend en of een bepaald voorgenomen gebruik in overeenstemming met het plan kan worden geacht.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 19 januari 2005, nr. 200403473/1, stadsdeel Westerpark/uitwerkingsplan ‘Uitwerking 15 van het bestemmingsplan ‘Staatsliedenbuurt’ (KDV Van Beuningenplein 103)’

Trefwoorden De kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp-uitwerkingsplan in een weekblad is in strijd met hetgeen in het moederplan omtrent de publicatie van de terinzagelegging is bepaald. Het onderzoek inzake de geluidbelasting op de gevels van de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 19 januari 2005, nr. 200403673/1, Kessel/verklaring van geen bezwaar

Trefwoorden Nu ook ten tijde van de beslissing op bezwaar de Nota Ruimte nog niet was vastgesteld, heeft de Minister van VROM het bouwplan voor een binnenmanege en een dierenartsenpraktijk, ten behoeve van de realisering waarvan gedeputeerde staten een verklaring
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 19 januari 2005, nr. 200403729/1, Anna Paulowna/handhaving

Trefwoorden Tegen het zonder de vereiste bouwvergunning geplaatste hekwerk behoefde in dit geval niet te worden opgetreden.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 19 januari 2005, nr. 200406063/1, Someren/bestemmingsplan ‘Lage Akkerweg, derde fase’

Trefwoorden Toepassing van de in de planvoorschriften opgenomen vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van de vestiging of uitoefening van een bedrijf vermeld in categorie 4 van de Categorale Bedrijfsindeling, of een daaraan gelijk te stellen bedrijf, mits het bedrijf binnen en buiten het plangebied geen onevenredige milieubelasting oplevert, kan tot gevolg hebben dat de aard
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 26 januari 2005, nr. 200306353/1, Valkenswaard/bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’

Trefwoorden Het streekplan Noord-Brabant 2002 staat uitbreiding van een omvang van 1, 5 ha zonder voorbehoud toe, en niet pas als de noodzaak wordt aangetoond.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 26 januari 2005, nr. 200307350/1, Ministerraad/planologische kernbeslissingplus ‘Project Mainportontwikkeling Rotterdam’

Trefwoorden Een concrete beleidsbeslissing in een PKB, waarvan de bestemmingsplanwetgever op grond van de wet niet mag afwijken, dient op dezelfde wijze te worden gemotiveerd als een bestemmingsplan.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 2 februari 2005, nr. 200405504/1, Voorst/binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Toepassing van de in de planvoorschriften opgenomen vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van het autotelefoonnet met de daarbij behorende voorzieningen heeft tot gevolg dat een bestemming kan worden gewijzigd en mist daarom verbindende kracht wegens
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 februari 2005, nr. 200400323/1, Amsterdam/bestemmingsplan ‘Stationseiland’

Trefwoorden Ten tijde van het bestreden besluit kon niet anders worden geconcludeerd dan dat de per 1 januari 2005 geldende jaargemiddelde en 24 uurgemiddelde grenswaarden voor zwevende deeltjes, alsmede de per 1 januari 2010 geldende jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide, op enkele plaatsen binnen het plangebied zullen worden overschreden.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 februari 2005, nr. 200401688/1, Leeuwarden/bestemmingsplan ‘Leeuwarden-Zuid, fase A’

Trefwoorden Het voorliggende bestemmingsplan is het eerste ruimtelijke plan als bedoeld in het Besluit milieu-effectrapportage 1994 dat voorziet in de bouw van 6500 woningen in het gehele gebied De Zuidlanden. Het wettelijk verplichte onderzoek naar de
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 februari 2005, nr. 200406606/1, Sint-Michielsgestel/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Voor het verlenen van een bouwvergunning voor een zendmast behoeft geen vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de WRO te worden gevolgd, mits is voldaan aan de voorwaarde dat de zendmast noodzakelijk is voor de uitoefening van de door
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 16 februari 2005, nr. 200405603/1, Haarlemmermeer/bestemmingsplan ‘Waterstrook Ringvaart Haarlemmermeerpolder’

Trefwoorden Het brengen van bestaand legaal gebruik onder een persoonsgebonden overgangsrecht moet in het algemeen worden beschouwd als een te ingrijpende inbreuk op de bestaande rechten en belangen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 16 februari 2005, nr. 200406752/1, Vianen/bestemmingsplan ‘Gaasperwaard’

Trefwoorden In zijn bedenkingen heeft appellant het plan in zijn geheel bestreden. De delen van het beroep waarin appellant volgens de gemeenteraad en verweerder niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, kunnen als nadere argumenten daarvoor worden beschouwd.
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 23 februari 2005, nr. 200404709/1, Leeuwarden/bestemmingsplan ‘Tusken Moark en Ie’

Trefwoorden Het niet nakomen door verweerder van de verplichting om tijdig een nieuw besluit te nemen omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan leidt niet tot een goedkeuring van rechtswege na het verstrijken van de termijn. Van een onthouding van goedkeuring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 23 februari 2005, nr. 200405615/1, Utrecht/bestemmingsplan ‘Tuindorp’

Trefwoorden Niet alle mogelijke vormen van gebruik die op grond van de planvoorschriften zijn toegestaan, zijn, gelet op de nabijgelegen woonbebouwing, zonder meer aanvaardbaar. Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is niettemin voldoende gewaarborgd gezien de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 maart 2005, nr. 200402053/1, Oegstgeest/bestemmingsplan ‘Rijnfront’

Trefwoorden Onder bepaalde omstandigheden is het aanvaardbaar dat vertrouwelijke gegevens, die van belang zijn in het kader van de vraag of het bestemmingsplan financieel uitvoerbaar is, niet tezamen met het ontwerpplan ter inzage worden gelegd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 maart 2005, nr. 200402204/1, Lochem/bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen’

Trefwoorden De in de planvoorschriften opgenomen omschrijving van het begrip caravan bevat geen bepaling over het al dan niet bouwvergunningplichtig zijn van een caravan. Aan de gemeenteraad komt in beginsel de bevoegdheid toe in een bestemmingsplan een definitie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 maart 2005, nr. 200406771/1, Aalburg/wijzigingsplan ‘Rivelstraat 2003’

Trefwoorden Bij de beoordeling van de vraag of voldoende is aangetoond dat geen voormalige agrarische bouwblokken beschikbaar zijn, is van belang de mate waarin en de wijze waarop appellanten onderzoek hebben verricht naar het bestaan van deze bouwblokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 16 maart 2005, nr. 200404056/1, Den Haag/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Het feit dat ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar op grond van artikel 6a van de WRO een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage was gelegd, is niet voldoende om de in artikel 51, eerste lid, van de Woningwet neergelegde aanhoudingsplicht te doorbreken.
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Jurisprudentie

ABRvS 12 januari 2005, nr. 200402061/1, Zaanstad/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Nu vaststaat dat de in het oude plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid niet is verwezenlijkt, komt daaraan noch in de vergelijking van het nieuwe plan met het oude plan, noch bij de beantwoording van de vraag of de planologische verslechtering voor
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2005, nr. 200404021, Echt-Susteren/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Indien een op grond van de verleende vrijstelling ex artikel 19 van de WRO gegeven bouwmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stellen met die welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gerealiseerd en de conclusie
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2005, nr. 200406444/1, Epe/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Het oordeel van de rechtbank, dat appellant in dit geval rekening diende te houden met de mogelijkheid dat in de omgeving van zijn woning een nieuw agrarisch bouwperceel kon worden aangewezen, is juist. De rechtbank heeft hiertoe terecht de in het geding zijnde wijzigingsbevoegdheid voldoende bepaalbaar geacht, nu deze bevoegdheid beperkt was tot de bestemming ‘Agrarische doeleinden, klasse C, (agrarisch productiegebied)’.
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.