Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 04, 2005
Titel

Het begrip inrichting en zeggenschap

Trefwoorden Vergunning, Zeggenschap, Binding, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Exploitatie, Exploitant, Voorwaarde, Belanghebbende, Nabijheid, Aanbeveling
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 6 juli 2005, nr. 200406882/1 inzake art. 5:21 en 5:25 Awb (GS Overijssel)

Trefwoorden De bestuurder van een failliet verklaarde onderneming kan niet (meer) als overtreder worden aangemerkt.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 juli 2005, nr. 200409447/1 inzake art. 27 Hinderwet en art. 4 en 7 Wet ammoniak en veehouderij (Valkenswaard)

Trefwoorden Geen verplichting tot het nemen van een nieuw ontwerpbesluit, ook al strekt het ontwerpbesluit tot weigering en het besluit tot verlening van de vergunning.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juli 2005, nr. 200408111/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 12 Natuurbeschermingswet (Minister LNV)

Trefwoorden Door bestaande vergunning is gebruik assimilatiebelichting niet zonder meer toegestaan; gelet op het voorzorgbeginsel had verweerder de toepassing van assimilatiebelichting niet mogen vergunnen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 juli 2005, nr. 200408713/1 inzake art. 8.19, tweede lid Wm (Meerssen)

Trefwoorden Melding ten onrechte geaccepteerd nu (o.a.) ten gevolge van de veranderingen een andere inrichting ontstaat dan waarvoor vergunning is verleend.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 26 juli 2005, nr. 200504832/2 inzake art. 8.1 en 8.4 Wm (GS Zeeland)

Trefwoorden In dit geval kan een ander soort vergunning worden verleend dan die is aangevraagd.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 juli 2005, nr. 200501917/1 inzake art. 8.23 en 1.1, tweede lid Wm (Helmond)

Trefwoorden Gelet op verbruik kon een energiebesparingsonderzoek worden voorgeschreven.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 3 augustus 2005, nr. 200408865/1 inzake art. 15 en 21 Kew en art. 39 Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Staatssecretaris VROM en Minister EZ)

Trefwoorden Stellen van financiële zekerheid in kader Kernenergiewet niet mogelijk.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 4 augustus 2005, nr. 200505054/2 inzake art. 8.8, derde lid en art. 8.11, derde lid Wm (Ridderkerk)

Trefwoorden Ondanks dat de wettelijk geldende geluidsgrenswaarden in acht zijn genomen, dient de stand der techniek (alara) te worden toegepast.
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 10 augustus 2005, nr. 200406867/1 inzake art. 1.1, eerste lid en 18.2 Wm en EG-richtlijn 75/442 (GS Overijssel)

Trefwoorden Nu geen sprake is van beoogd product en het restproduct een bewerking nodig heeft om te kunnen worden hergebruikt, is sprake van een afvalstof.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 22 augustus 2005, nr. 200506476/1 inzake art. 5:32 Awb (Nunspeet)

Trefwoorden Gedoogverklaring is geen duurzaam beletsel om handhavend op te treden.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 31 augustus 2005, nr. 200500849/1 inzake art. 5:32 Awb, art. 1.1a en 8.1, eerste lid Wm en art. 13 Wbb (GS Gelderland)

Trefwoorden De milieuvergunning is bepalend voor de reikwijdte van de zorgplicht. Bij de toepassing van bestuursdwang is uitgegaan van een onjuiste rechtsgrondslag.
Auteurs Jongma, M.

Jongma, M.
Jurisprudentie

ABRvS 14 september 2005, nr. 200503495/1 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (Mill en Sint Hubert)

Trefwoorden Mede door het bestaan van zeggenschap is in dit geval sprake van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
Auteurs Lam. V. van 't

Lam. V. van 't
Titel

Milieu : ABRvS 21 september 2005, nr. 200407989/1 inzake art. 1.1.1 Vuurwerkbesluit en art. 3 Verdrag inzake de rechten van het kind (Enschede)

Trefwoorden Tuinen geen kwetsbare objecten in de zin van het Vuurwerkbesluit. Geen sprake van strijd met het Verdrag inzake de rechten van het kind.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 september 2005, nr. 200502481/1 inzake art. 8.11, tweede lid, 8.17 en 8.24 Wm en art. 12, tweede lid EG-richtlijn 6/61 (IPPC-richtlijn) (GS Limburg)

Trefwoorden De IPPC-richtlijn is niet van toepassing nu geen sprake is van een wijziging van de installatie. Vergunningstermijnen kunnen met toepassing van procedure ex artikel 8.24 Wm worden verlengd, mits doelmatigheidsgronden zich hier niet tegen verzetten.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRvS 6 juli 2005, nr. 200407549/1 (Purmerend); ABRvS 13 juli 2005, nr. 200407037/1 (GS Zuid-Holland); ABRvS 13 juli 2005, nr. 200408474/1 (GS Utrecht); ABRvS 20 juli 2005, nr. 200407458/1 (GS Groningen); ABRvS 20 juli 2005, nr. 200410395/1 (Eindhoven);
Auteurs Meulen, T. van der en Nijhoff, H.P.

Meulen, T. van der

Nijhoff, H.P.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 juni 2005, nr. 200405300/1, De Wolden/bestemmingsplan 'Buitengebied De Wolden'

Trefwoorden De gemeenteraad heeft niet onjuist gehandeld door de geluidszone van het buiten het plangebied gelegen motorcrossterrein in het voorliggende plan vast te leggen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 juni 2005, nr. 200407090/1, Leeuwarden/bestemmingsplan 'Buitengebied Leeuwarden'

Trefwoorden De vrijstellingsbepaling, die vergroting van onder het overgangsrecht gebrachte bouwwerken mogelijk maakt, heeft een algemeen karakter. Daarom past het niet een uitzondering te maken voor een specifiek geval. Het ontbreken van de zinsnede 'waarin zich
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 juni 2005, nr. 200408993/1, Ridderkerk/bestemmingsplan 'Ridderkerk-Oost'

Trefwoorden Of aan het onzorgvuldig handelen van het gemeentebestuur gevolgen moeten worden verbonden, kan niet los van de inhoudelijke bezwaren van appellante worden bezien.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 juli 2005, nr. 200408781/1, Coevorden/bestemmingsplan 'Coevorden centrum, Markt en omgeving'

Trefwoorden De stelling van verweerder dat de cultuurhistorische waarden van Coevorden thans slechts beperkt uit de verf komen door een matige inrichting van de openbare ruimte, geeft geen antwoord op de vraag waaruit deze waarden bestaan en waarom deze juist door
Auteurs Voerman, J.

Voerman, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 juli 2005, nr. 200409290/1, Lisse/bestemmingsplan 'Centrum 1986, herziening begraafplaats'

Trefwoorden Verweerder heeft ten onrechte zijn belangenafweging in de plaats gesteld van de belangenafweging die door de gemeenteraad is gemaakt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 juli 2005, nr. 200500165/1, Wierden/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Een bevoegd gedane intrekking van een beroep kan na afloop van de beroepstermijn niet meer ongedaan worden gemaakt, tenzij sprake is van dwang, dwaling of bedrog.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 juli 2005, nr. 200409595/1, Neerijnen/wijzigingsplan 'Buitengebied Neerijnen 2002, agrarisch bouwperceel aan de Zwaluwstraat (ongenummerd)'

Trefwoorden Het wijzigingsplan is in strijd met het bij de wijziging in acht te nemen voorschrift waarin vestiging van agrarische bedrijven waarvoor een nieuw bouwvlak moet worden opgenomen, wordt uitgesloten op gronden die zijn gelegen binnen de op de waardenkaart gegeven differentiatie 'draaiakkercomplex'. De omstandigheid dat het desbetreffende perceel feitelijk geen draaiakkercomplex betreft, neemt de strijd met dit voorschrift niet weg.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 juli 2005, nr. 200407071/1, Den Haag/bestemmingsplan 'Wijnhavenkwartier'

Trefwoorden Gelet op hun sterke invloed op de lokale milieukwaliteit moeten parkeergarages bij de uitvoering dan wel wijziging of uitbreiding van een stadsproject worden meegeteld bij de berekening van de omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte.
Auteurs Weijer, P. de

Weijer, P. de
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juli 2005, nr. 200405274/1, Enkhuizen/handhaving

Trefwoorden Voor een uitzondering op het uitgangspunt dat na een langdurige onderbreking van het gebruik geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de beschermende werking van het overgangsrecht, kan slechts aanleiding bestaan indien degene die zich op het
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juli 2005, nr. 200410444/1 Lelystad/bestemmingplan 'Noordersluis 2003'

Trefwoorden Het argument, dat eerst elf dagen voor zitting naar voren is gebracht, dat het bestemmingsplan niet inzichtelijk maakt of wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit, is niet op enige wijze nader onderbouwd of uitgewerkt. Dit brengt mee dat de Afdeling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juli 2005, nr. 00407247/1, Hendrik-Ido-Ambacht/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Antoniapolder'

Trefwoorden De Afdeling acht het verzoek van de gemeenteraad tot beperking van de kennisneming van de exploitatieopzet als bedoeld in artikel 8:29 van de Awb gerechtvaardigd. Door haar weigering de Afdeling toestemming te geven van de overgelegde stukken beperkt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 augustus 2005, nr. 00405297/1, Meerssen/bestemmingsplan 'Meerssen, Rothem en Weert'

Trefwoorden Op grond van de overgangsbepalingen van de Wet uov blijft het recht zoals dat vóór 1 juli 2005 gold, op dit geding van toepassing. Uit de planvoorschriften volgt niet dat waterhuishoudkundige belangen dienen te worden betrokken bij de vraag of voor een
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 augustus 2005, nr. 200409285/1, Ouderkerk/bestemmingsplan 'Geer en Zijde'

Trefwoorden De omstandigheid dat wordt voldaan aan de normen van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer en op een weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt, brengt niet zonder meer met zich dat de geluidssituatie uit een oogpunt van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 augustus 2005, nr. 200409932/1, Hardenberg/handhaving

Trefwoorden De Afdeling acht handhavend optreden voor wat betreft de permanente bewoning van het recreatieverblijf van appellanten zodanig onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat het college van burgemeester en wethouders daarvan had behoren af te zien. Dit geldt niet voor de last tot verwijdering van de vergroting van het recreatieverblijf, die zonder bouwvergunning is gerealiseerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 augustus 2005, nr. 200407537/1, Margraten/handhaving

Trefwoorden Een geslaagd beroep op de overgangsbepaling ten aanzien van bouwen kan niet afdoen aan de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders op te treden tegen een bouwwerk dat zonder de daartoe benodigde vergunning is opgericht.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 augustus 2005, nr. 00409859/1, Oosterhout/bouwvergunning

Trefwoorden De voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders ten onrechte heeft nagelaten te motiveren waarom het geen gebruik heeft gemaakt van de hem in de planvoorschriften toegekende bevoegdheid tot het stellen van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2005, nr. 200406819/1, Zandvoort/bestemmingsplan 'Kostverlorenstraat e.o.'

Trefwoorden De gemeenteraad heeft met het voorliggende plan niet op een onjuiste wijze uitvoering gegeven aan het contourenbeleid uit het streekplan.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2005, nr. 200409186/1, Middelharnis/wijzigingsplan 'Zesde wijziging van het bestemmingsplan buitengebied'

Trefwoorden Met het voldoen aan de geluidnormen uit het Besluit akkerbouw milieubeheer staat niet zonder meer vast dat een goede ruimtelijke ordening kan worden gesproken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 september 2005, nr. 200502447, Maasbracht/bestemmingsplan ´Partiële thematische herziening verboden gebruik parkeren´

Trefwoorden De planregeling die ertoe strekt parkeren op gronden met een tuin- of een woonbestemming onder voorwaarden uit te zonderen van het verbod die gronden in strijd met de bestemming te gebruiken, is niet in strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 juni 2005, nr. 200403992/1, Meppel/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden De rechtbank heeft het beroep ten onrechte gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaard in verband met strijd met artikel 6:6 van de Awb.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juli 2005, nr. 200407532/1, Elburg/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Dat uitbreiding van het bedrijventerrein Oostendorp, zoals wordt voorgestaan in de in 1981 door de raad vastgestelde ´Beleidsnota Ruimtelijke Ordening´, niet strookte met het toen vigerende streekplan ´Veluwe´, betekent niet dat appellant met een
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS, 20 juli 2005, nr. 200409514/1, Bunnik/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden De rechtbank heeft terecht overwogen dat niet is uitgesloten dat de bouwmogelijkheden van de bestemming ´Agrarische bebouwing´ onder het oude planologische regime als gevolg van beperkende milieuvoorschriften voor een aantal vormen van bebouwing zouden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 17 augustus 2005, nr. 200406769/1, Middelburg/verzoek om

Trefwoorden De kans dat de maximale mogelijkheden van het oude planologische regime niet daadwerkelijk worden benut, dient uitsluitend bij de uit te voeren planologische vergelijking te worden betrokken.
Auteurs Redactie

Redactie