Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

Voorwoord

Artikel

Access_open De criminele burgerinfiltrant in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit; een wolf in schaapskleren?

Het uitkeren van gelden bij het inzetten van criminele burgerinfiltranten in relatie tot het instigatieverbod uit artikel 6 lid 1 EVRM

Trefwoorden undercoverbevoegdheden, infiltratie, instigatieverbod, bijzondere gelden, criminele burgerinfiltrant
Auteurs Mr. S.F. (Sophie) Naber
SamenvattingAuteursinformatie

    De eerder nog verboden criminele burgerinfiltrant werd in de Vidar-zaak succesvol ingezet en ontving daarbij een riante onkosten- en uurvergoeding van ruim € 77.000 voor zijn werkzaamheden binnen het opsporingstraject. Het risico bestaat dat het inzetten van een criminele burgerinfiltrant de integriteit in de opsporing en de betrouwbaarheid van het verkregen bewijs in gevaar brengt. In het licht van het voorgaande staat in deze bijdrage de vraag centraal of het inzetten en het daarbij uitkeren van gelden aan criminele burgerinfiltranten bij undercovertrajecten mogelijk in strijd is met het instigatieverbod uit artikel 6 lid 1 EVRM.


Mr. S.F. (Sophie) Naber
Mr. S.F. (Sophie) Naber is coördinator scripties RW en examinator straf(proces)recht aan de Open Universiteit. Haar (onderzoeks)expertise is gericht op strafprocesrecht, mensenrechten en meer specifiek bijzondere opsporingsbevoegdheden. Op dit moment promoveert zij op een onderzoek naar undercoverbevoegdheden in het licht van artikel 6 en 8 EVRM gezien een rechtsvergelijking met Canada en Duitsland.
Artikel

Een nieuwe EU-verordening voor de overdracht van strafvervolging. Een geschikte oplossing voor rechtsmachtconflicten?

Trefwoorden overdracht van strafvervolging, rechtsmacht, forumkeuzes, grensoverschrijdende criminaliteit, voorzienbaarheid
Auteurs Mr. dr. J. (Joske) Graat
SamenvattingAuteursinformatie

    In april 2023 heeft de Europese Commissie een verordening voor de overdracht van strafvervolging tussen EU-lidstaten voorgesteld. In deze bijdrage wordt betoogd dat dit Commissievoorstel niet de meest geschikte oplossing biedt om de problematiek die wordt veroorzaakt door concurrerende rechtsmachtclaims te bestrijden. In plaats van een EU-verordening waarin de overdracht van strafvervolging centraal staat, dient de EU-wetgever wetgeving aan te nemen op basis waarvan bindende forumkeuzes in het licht van de goede rechtsbedeling worden gemaakt. De overdracht van strafvervolging dient een meer faciliterende rol te krijgen. Deze bijdrage biedt de EU-wetgever aanbevelingen voor dergelijke EU-wetgeving.


Mr. dr. J. (Joske) Graat
Mr. dr. J. (Joske) Graat is universitair docent bij de Universiteit Utrecht.
Artikel

Letselschade opgelopen door gedetineerden tijdens arbeid in de penitentiaire inrichting. Is de Staat op grond van de zorgplicht in beginsel aansprakelijk?

Trefwoorden gedetineerde, arbeidsongeval, aansprakelijkheid, werknemersbescherming, zorgplicht
Auteurs Mr. B. (Babette) van Beest
SamenvattingAuteursinformatie

    Als een gedetineerde letselschade oploopt tijdens arbeid in of buiten de penitentiaire inrichting, is de Staat aansprakelijk. Gedetineerden verrichten namelijk waardevolle arbeid, dus de wettelijk gunstige werknemersbescherming moet ook voor hen gelden. Feitelijk is sprake van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Aansprakelijkheid van de Staat als werkgever is dan in beginsel gegeven. Gedetineerden verkrijgen hierdoor een gunstige processuele bewijspositie en de Staat moet bewijzen aan een verregaande zorgplicht te hebben voldaan. Hoe dan ook zijn gedetineerden personen waarbij de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden bij een derde ligt. Genoemde werknemersbescherming geldt dan analoog, zelfs bij ontbreken van een arbeidsovereenkomst. De onrechtmatige daad is een ongunstige aansprakelijkheidsgrondslag, aangezien een dergelijke wettelijke bescherming ontbreekt.


Mr. B. (Babette) van Beest
Mr. B. (Babette) van Beest is letselschadeadvocaat bij AVB Law in Amsterdam.
Artikel

Wraakporno en het rechtsgoed openbare orde

Een onderzoek naar de plaatsing van wraakporno in Titel V Misdrijven tegen de openbare orde in het licht van de betekenis van het rechtsgoed openbare orde

Trefwoorden misbruik van seksueel beeldmateriaal, rechtsgoed, openbare orde, strafbaarstelling
Auteurs T.J. (Tirsa) Dekker
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage werpt de auteur aan de hand van de rechtsgoedleer een kritische blik op de plaatsing van wraakporno in Titel V Misdrijven tegen de openbare orde. Zij stelt vast dat de ruime formulering van het rechtsgoed openbare orde met zich meebrengt dat wraakporno potentieel onder Titel V geschaard kan worden, maar dat dit normatief gezien niet gepast is. Volgens de auteur is er veel voor te zeggen dat de strafbaarstelling van wraakporno, anders dan de wetgever volhoudt, wel degelijk draait om bescherming van de seksuele integriteit en daarmee worden argumenten aangedragen voor een heroverweging van de plaatsing. De auteur pleit dan ook voor nader onderzoek ter beoordeling van de wenselijkheid om wraakporno over te hevelen naar de zedentitel.


T.J. (Tirsa) Dekker
T.J. (Tirsa) Dekker is masterstudent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/23

HR 11 april 2023, 21/02741, ECLI:NL:HR:2023:541

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/24

HR 14 maart 2023, 21/04918, ECLI:NL:HR:2023:394

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/25

HR 4 april 2023, 22/03141, ECLI:NL:HR:2023:417

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/26

HR 4 april 2023, 22/00822, ECLI:NL:HR:2023:416

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/27

HR 4 april 2023, 21/04302, ECLI:NL:HR:2023:493

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/28

HR 4 april 2023, 21/02951, ECLI:NL:HR:2023:486

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/29

HR 4 april 2023, 21/03814, ECLI:NL:HR:2023:527

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/30

HR 21 februari 2023, 21/05093, ECLI:NL:HR:2023:261

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/31

HR 21 februari 2023, 21/03875, ECLI:NL:HR:2023:262

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/32

HR 21 februari 2023, 21/01818, ECLI:NL:HR:2023:230

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/33

HR 7 maart 2023, 21/04316, ECLI:NL:HR:2023:343

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/34

HR 18 april 2023, 21/04782, ECLI:NL:HR:2023:633