05626684_covr
Rss

Surinaams Juristenblad

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen

Gaetano N. Best
Mr. dr. Gaetano N. Best is advocaat te Suriname en lid van de redactie van het Surinaams Juristenblad.
Artikel

Access_open De opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer: einde dienst?

Trefwoorden arbeidsovereenkomst, werknemer, opzegging, herroeping, redelijkheid en billijkheid
Auteurs Gerrold E.R. Adipoera en Sharwin Ramautar
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rechtspraktijk rijst de vraag in hoeverre de werknemer een door hem gedane opzegging van zijn arbeidsovereenkomst kan terugnemen dan wel herroepen. De werknemer kan terugkomen op de opzegging van de arbeidsovereenkomst als de werkgever die nog niet heeft ontvangen en, onder omstandigheden, als de werkgever heeft nagelaten om aan zijn onderzoeksplicht te voldoen. Herroeping van de schriftelijk door de werkgever bevestigde opzegging is, behoudens de aanwezigheid van wilsgebreken, naar geldend Surinaams recht niet mogelijk. Ook wordt in deze bijdrage de mogelijkheid benaderd of de opzegging vernietigd zou kunnen worden door de rechter wanneer die in strijd met de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid wordt geacht. Aan de wetgever wordt aanbevolen om een bedenktijd wettelijk te verankeren met het oog op een effectieve arbeidsrechtelijke bescherming.


Gerrold E.R. Adipoera
Mr. Gerrold E.R. Adipoera is advocaat-stagiair bij Naarendorp Advocaten, universitair docent en PhD-onderzoeker aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en tevens redactielid van het Surinaams Juristenblad.

Sharwin Ramautar
Sharwin Ramautar LL.B. is paralegal bij Naarendorp Advocaten en masterstudent Surinaams recht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
Artikel

Access_open Verleden en toekomst van het recht van allodiale eigendom en erfelijk bezit

Met uitleg van enkele principes van het Anglo-Amerikaanse recht

Trefwoorden allodiale eigendom, beperkt zakelijk recht, grondpolitiek, Anglo-Amerikaans recht, estate
Auteurs Carlo Jadnanansing
SamenvattingAuteursinformatie

  De betekenis van allodiale eigendom en erfelijk bezit (aeeb) houdt de juridische gemoederen al eeuwen bezig. De centrale vraag: Is hier sprake van een zakelijk recht of van volledige eigendom?
  De meeste schrijvers zijn ervan uitgegaan dat aeeb volledig een product is van het Rooms-Hollandse recht dat tot 1869 in Suriname heeft gegolden.
  De meest gezaghebbende auteur over aeeb, A.J.A. Quintus Bosz heeft gewezen op de mogelijkheid van een Anglo-Amerikaanse afstamming. Hij typeert aeeb als een zakelijk recht, waarbij de blote eigendom aan den Lande toebehoort.
  Kraan heeft de opvatting van Q.B. bestreden en is van mening dat aeeb beschouwd moet worden als volledige (B.W.-)eigendom. Hij verwijst niet naar een mogelijke Angelsaksische afstamming.
  De auteur van dit artikel (CJ) deelt de opvatting van Kraan, maar is van mening dat het gaat om een recht dat zijn oorsprong vindt in het oud-Engelse recht dat ten tijde van de Willoughby-kolonisatie in 1651 gold.
  Het twistpunt lijkt op korte termijn beslecht te zullen worden, aangezien in het ontwerp (Surinaams) nieuw B.W. aeeb gelijkgesteld is aan volledige (B.W.-)eigendom.


Carlo Jadnanansing
Mr.dr. (hon) Carlo Jadnanansing was eerst advocaat en later notaris. Ook is hij docent geweest aan de Universiteit van Suriname later ADEKUS genoemd, eerst in de criminologie en het strafrecht en later in het erfrecht. Thans is hij oud-notaris en legal consultant.
Artikel

Access_open Modernisering van het Surinaams ontslagrecht

Trefwoorden ontslagrecht, ontslagbescherming, verboden ontslaggronden, ontslagvergunning, ontslag op staande voet
Auteurs Glenn Piroe
SamenvattingAuteursinformatie

  In 2018 heeft de wetgever met de Ontslagwet 2018 getracht een vernieuwing aan te brengen in de ontslagwetgeving die als een van de meest controversiële delen van het Surinaams arbeidsrecht kan worden gezien, vanwege de overheidsbemoeienis in een in beginsel privaatrechtelijke aangelegenheid van de arbeidsovereenkomst. Toen werd de Wet Ontslagvergunning, het aanvankelijke Decreet E-39 dat in 2001 tot wet werd vernoemd, vervangen door een meer integrale en sterk op de internationale standaarden gebaseerde Ontslagwet 2018 met als meest principale vernieuwingen de verboden ontslaggronden en introductie van regels van fair trial.


Glenn Piroe
Mr. Glenn Piroe (1972) studeerde Algemeen Surinaams Recht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij is auteur van enkele arbeidsrechtgerelateerde publicaties, waaronder de ‘Gids Arbeidswetgeving Suriname’. Hij is nu onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op het arbeidsministerie en docent Internationaal Arbeidsrecht bij SIVIS. Hij gaf tijdelijk leiding aan de Arbeidsinspectie in de periode 2019-2020.
Artikel

Access_open Medisch onderzoek als selectie- en meetinstrument binnen de arbeidsrelatie

Trefwoorden gezondheid, privacy, inbreuk, arbeidsverhouding, medisch onderzoek
Auteurs Maitrie M. Chotoe
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit artikel wordt nagegaan aan welke vereisten medische onderzoeken moeten voldoen teneinde gerechtvaardigd inbreuk te kunnen maken op de privacy van de werknemer.


Maitrie M. Chotoe
Mr. dr. M.M. Tedjoe-Chotoe is als hoofddocent verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit artikel is gehaald uit de dissertatie van schrijfster getiteld ‘Het recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname’, welke zij op 18 december 2020 verdedigd heeft aan de Universiteit van Utrecht. Het artikel is waar nodig aangepast aan de nieuwe Surinaamse arbeidswetten.
Artikel

Access_open The Right to Compulsory Primary Education, a fundamental human right! (Part II)

Trefwoorden right to education, right to compulsory primary education, fundamental human right
Auteurs Kamenie Bhagoe, Milton A. Castelen en Eric P. Rudge
SamenvattingAuteursinformatie

  Globally, the Right to Education is evolving towards a fundamental human right. The Right to Compulsory Primary Education in the Americas, is based on regional law and regulations, doctrine and jurisprudence, a fundamental human right.


Kamenie Bhagoe
Kamenie Bhagoe LL.B., is currently studying at the Faculty of Law at the Erasmus University in Rotterdam, the Netherlands.

Milton A. Castelen
Milton A. Castelen LL.M. & LL.M. is a practicing attorney at law at the High Court of Justice of Suriname and is specialized in International Health Law & Policy, Environmental Law & Policy and Human Rights Law.

Eric P. Rudge
Eric P. Rudge LL.M. & LL.M., First and Third Cantonal Judge at the High Court of Justice of Suriname, is currently a member of the Inter-American Juridical Committee of the O.A.S. and a rapporteur on this research topic. He is editor-in-chief of Surinaams Juristenblad.
Artikel

Access_open Verkrijging van het recht van grondhuur door verjaring

Trefwoorden (verkrijgende) verjaring, grondhuur, bezit
Auteurs Shiraniedevie R. Bhoelai
SamenvattingAuteursinformatie

  Het zakelijk recht van grondhuur kan ingevolge artikel 26 van het Decreet Uitgifte Domeingrond worden verkregen door middel van (verkrijgende) verjaring. Hiervoor is het belangrijk dat men voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit over het beperkt recht op de zaak kan aantonen. Bij een beroep op verjaring spelen de feitelijke omstandigheden een belangrijke rol.


Shiraniedevie R. Bhoelai
Mr. Shiraniedevie R. Bhoelai is als advocaat-stagiaire verbonden aan Naarendorp Advocaten.
Artikel

Access_open De invloed van het besluitbegrip op de rechts­bescherming van de ambtenaar

Trefwoorden ambtenaar/ambtenarengerecht, personeelswet, beroep/beroepsinstituut, besluit
Auteurs Sharon S. Biervliet
SamenvattingAuteursinformatie

  Een ambtenaar kan gedurende de ambtelijke loopbaan met verschillende besluiten worden geconfronteerd, zoals een ontheffingsbesluit, overplaatsingsbesluit, schorsingsbesluit of een bevorderingsbesluit. Hoewel het begrip ‘besluit’ vaak gebezigd wordt in de Personeelswet (PW) is er geen definitie hiervan opgenomen. In de Memorie van Toelichting (MvT) op de PW is wel een definitie opgenomen; echter is dit achterhaald. Behalve dat niet ten aanzien van elk besluit – met betrekking tot een ambtenaar genomen – beroep openstaat bij het Hof van Justitie (HvJ) als ambtenarengerecht, blijkt dat de omschrijving van het besluitbegrip niet alleen een beperking vormt tot de toegang tot het HvJ als ambtenarengerecht, maar ook een beperking voor de rechter om in aan hem voorgelegde gevallen zelf te oordelen of er sprake is van een besluit.


Sharon S. Biervliet
Sharon S. Biervliet LL.M. heeft de master Surinaams recht afgerond aan de AdeKUS en was van 1 december 2016 t/m 14 augustus 2019 werkzaam bij de Rekenkamer van Suriname in de functie van Junior auditor. Thans is zij ter beschikking gesteld van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) door de voormalige minister van Binnenlandse Zaken (BiZa).
Artikel

Access_open De Rekenkamer van Suriname als onafhankelijk controleorgaan

Trefwoorden controle/controleorgaan, staatsgelden/staatsfinanciën, toezicht, wet rekenkamer Suriname
Auteurs Sharon S. Biervliet
SamenvattingAuteursinformatie

  De Rekenkamer van Suriname (RvS) is een onafhankelijk controleorgaan dat belast is met het uitoefenen van toezicht op de besteding van staatsgelden alsmede controle op het geldelijk beheer van de overheid in de ruimste zin. Het toezicht op de besteding van staatsgelden behelst zowel het toezicht op de rechtmatigheid als op de doelmatigheid van de besteding en het beheer van staatsfinanciën. Het orgaan verkrijgt haar wettelijke grondslag uit de Grondwet (GW) en de Wet Rekenkamer Suriname 2019 (Wet RS 2019). De Wet RS 2019 regelt onder meer de taakstelling, samenstelling, benoeming en functie eisen alsmede ontslaggronden van de leden van de RvS en andere functionarissen binnen het orgaan.


Sharon S. Biervliet
Sharon S. Biervliet LL.M. heeft de master Surinaams recht afgerond aan de AdeKUS en was van 1 december 2016 t/m 14 augustus 2019 werkzaam bij de Rekenkamer van Suriname in de functie van Junior auditor. Thans is zij ter beschikking gesteld van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) door de voormalige minister van Binnenlandse Zaken (BiZa).
Artikel

Access_open Een aangepast kiesstelsel voor Suriname

Eindverslag van de Studiegroep Aanpassing Kiesregeling 21 maart 2023

Trefwoorden kiesregeling, enkelvoudig stelsel, meervoudig stelsel, kiesstelsel, evenredigheid, one-person-one-vote
Samenvatting

  In hoofdzaak is de door de Studiegroep voorgestelde herziening van het kiesstelsel een omschakeling van een enkelvoudig naar een meervoudig stelsel waarin stemming op het niveau van districten en op landelijk niveau plaatsvindt. Een correctiemechanisme tussen de uitkomsten op de twee niveaus zorgt ervoor dat uiteindelijk elke politieke organisatie het aantal zetels toegewezen krijgt dat gelijk is aan het totaal aantal op die organisatie uitgebrachte stemmen gedeeld door de kiesdeler. Zodoende worden de effecten van een landelijk systeem met een op evenredigheid gebaseerd mechanisme voor toewijzing van zetels tot gelding gebracht en daarmede realisatie van het ‘one-person-one-vote’ beginsel dicht benaderd.


Monique A. Veira
Prof.mr.dr. Monique A. Veira is hoogleraar Privaatrecht met het accent op het Erfrecht verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Joost Berculo
Joost Berculo is als docent verbonden aan het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) in Paramaribo.

Sjef de Laat
Sjef de Laat is oud-kantonrechter en als docent verbonden aan het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) in Paramaribo.

  Wat is de redelijke termijn voor het doen van uitspraak in het Surinaams civiel recht en welke acties staan een rechtszoekende ten dienste bij overschrijding van die termijn?


Marc Bannenberg
Mr. Marc Bannenberg is verbonden aan Advocatenkantoor Essed & Sohansingh.

Hariette Valpoort
Opinie

Access_open Collectieve rechten, consultatie en duurzame nationale ontwikkeling

Een evaluatie van de grondenrechten consultatiesessies in de periode 16-22 februari 2022

Auteurs Gloria M. de Mees
SamenvattingAuteursinformatie

  Bij publicatie van dit artikel is in De Nationale Assemblée (DNA) de ontwerpwet inzake Collectieve Rechten van Inheemse Volken en Tribale Volken (ITPs) in behandeling of reeds aangenomen. In hoeverre het de versie is die in dit artikel wordt besproken of een geamendeerde tekst, is nu niet te overzien. Met dit artikel wordt getracht inzicht te verschaffen in een deel van het consultatie proces c.q. de dialoog die heeft plaatsgevonden alvorens DNA tot de behandeling van de ontwerpwetgeving is overgegaan.


Gloria M. de Mees
Mr. Gloria M. de Mees MBA., doceert onder andere Mensenrechtenrecht, CARICOM recht, alsmede Diplomatie & Protocol aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Gedurende haar diplomatieke carrière is zij directeur Duurzame Toerisme van de Associatie van Caribische Staten geweest. Momenteel is zij secretaris van het Bureau van de Agent van de Staat bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens en betrokken bij de formulering van het wetsontwerp tot oprichting van het Nationaal Instituut voor de Mensenrechten.
Opinie

Access_open Mondiale uitdagingen en de rol van Allianties en Partnerschappen

De invloed van de Groep van 20 (G20)

Auteurs Kriesnadath Nandoe
Auteursinformatie

Kriesnadath Nandoe
Mr. K. Nandoe MSc. is een gepensioneerde carrièrediplomaat die jarenlang verbonden is geweest aan de ADEK Universiteit van Suriname en de vakken Internationale Politiek I en II heeft verzorgd.

Sjef de Laat
Sjef de Laat is oud-kantonrechter en als docent verbonden aan het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) in Paramaribo.
Jurisprudentie

Access_open Annotatie bij vonnis kantongerecht in het Eerste Kanton

CIVAR no. 201900254; A.R. no. 19-0538

Auteurs Frank van der Hoek
Auteursinformatie

Frank van der Hoek
Mr. drs. F. (Frank) van der Hoek is oud-kantonrechter Amsterdam